Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

 Становища за допустимост 


Инвестиционно предложение „Преустройство, ремонт и модернизация на животновъдна сграда за крави с млечно направление-животновъден обект № 2340А-0017”, с възложител земеделски производител - Бойка Тренева (публикувано на 16.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на резервоар за питейна вода в поземлен имот №000296 в землището на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград. (публикувано на 12.01.2018г.)

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия и сондажен кладенец в поземлен имот № 001135, местност „Горни лаки”, землище на с.Лебница, община Сандански, област Благоевград” с възложител Лазар Мечкаров (публикувано на 11.01.2018г.)

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за изменение на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на река Градевска в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград, с възложител „Енерджи инвест БГ“ ООД (публикувано на 10.01.2018г.)

Инвестиционно предложение  „Разширение и модернизация на металургично производство-монтаж на електрошлакова пещ (ЕШП) в К-2.2, в местност "ЗТМ Червена могила", гр. Радомир, община Радомир, област Перник", с възложител "ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС" ЕООД (публикувано на 10.01.2018г.)

Инвестиционно предложение "Изграждане на нов експлоатационен Сондаж №2ХГ в находище на минерална вода „Сапарева баня", гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил в ПИ 65365.601.930 по КК и КР от землището на гр. Сапарева баня ", с възложител Община Сапарева баня (публикувано на 09.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от смокини в имоти с №№ 000009, 006050, 006053, 006055 и  000051, в землището на село Лехово, ограждане на имотите и поставяне на фургон в имот № 006053 в землището на село Лехово, община Сандански, област Благоевград“ с възложител Александър Ангелов (публикувано на 09.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в УПИ IV-814 (бивш стопански двор), кв. 64 по плана на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“, с възложител ЕТ „Иван Хрисимов“  (публикувано на 09.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма в поземлен имот с № 016099, местност „Чил дере“, землище на с. Змеица, община Доспат, област Смолян“, с възложител Елмер Янев (публикувано на 08.01.2018г.)

Инвестиционно предложение " Преустройство и реконструкция на съществуващ сгуроотвал "Каменик" и възстановяване експлоатацията му от кота 605 до кота 685 и привеждането му в съответствие с изискванията на  действащото законодателство", с възложител "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД (публикувано на 04.01.2018г.)

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 56126.129.10, по одобрени КК и КР на гр. Петрич", с възложители наследници на Алекса Трайков (публикувано на 04.01.2018г.)

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за Инвестиционно предложение "Изграждане на магазин за авточасти втора употреба, склад, автомивка и автосервиз в поземлени имоти с идентификатори с №№ 56126.237.52, 56126.237.54 и 56126.237.55, по одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, Община Петрич" с възложител "ХРИС-БУЖ" ООД (публикувано на 04.01.2018г.)

Инвестиционно предложение "Създаване на трайни насаждения в поземлен имот № 005012, в землището на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград”, с възложител Николай Иванов Атанасов (публикувано на 03.01.2018г.)

Инвестиционно предложение "ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор №04279.28.101 по одобрени КК и КР на  гр. Благоевград, област Благоевград от „нива” за „жилищно строителство”, с възложители Стефан Илиев Стоилов и Анка Димитрова Стоилова (публикувано на 03.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор  04279.45.38, местност „Шейница – Ш.24“, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград", с възложители Светлана Димитрова Каръкова  и Петър Димитров Каръков (публикувано на 28.12.2017г.)

Инвестиционно предложение „Рибарник и обществено обслужване в поземлен имот с идентификатор 21498.260.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско", с възложител Марин Сакарев (публикувано на 28.12.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци с код R12 и R13 на отпадък с код 19 12 12-други отпадъци /включително смеси от материали/ от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 и Мобилна инсталация за третиране на строителни бетонови и асфалтови отпадъци, находяща се в с. Кралев дол, община Перник“, с възложител „ДЛВ“ООД (публикувано на 28.12.2017г.)

Инвестиционно предлоцение за "Изграждане на спортен комплекс "Левуново" в поземлен имот №015006, в землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград" с възложител Община Сандански. (публикувано на 21.112.2017г.)

Инвестиционно предложение "изграждане на жилищна сградав имот №023020, местност "Радевски блок", землище на с. Рилци, община Благоевград" с възложител Димитър Кулев. (публикувано на 21.12.2017г.) 

Уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване“ за  имот № 04279.131.1 по одобрена КК и КР на гр. Благоевград с цел отреждането му  „за складова база и паркинг за тирове", с възложител Гергана Ангелова. (публикувано на 18.12.2017г.)

Инвестиционно предложение  "Корекция на река „Бяла река“- I-ви участък (част от имот 61813.756.334 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри  гр. Разлог,. община Разлог, област Благоевград), с възложител Община Разлог" (публикувано на 18.12.2017г.)

Инвестиционно предложение  "Изграждане на кланица, ППР, пречиствателно съоръжение, изгребна яма, фотоволтаична система в имот № 000959, землище на с. Гега, Община Петрич, Област Благоевград", с възложител Величка Проданова - (публикувано на 14.12.2017г.)

Инвестиционно предложение  „Изграждане на мандра в имот с идентификатор 17405.507.1, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на  с. Градево, община Симитли, област Благоевград“, с възложител "ВЛАДОГРУП" ЕООД. (публикувано на 13.12.2017г.)

Инвестиционно предложение „Цех за форматиране – преработка на камък, търговска част, офиси и гаражи в ПИ 044072, местност „Батала“, землище на с. Сатовча, община Сатовча, област Благоевград“, с възложители Силвия Кацарова и Венета Райкова. (публикувано на 13.12.2017г.) 

Инвестиционно предложение "Изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в имот № 000666, разположен в местността "Долно поле", землище на с. Будилци, община Кресна, област Благоевград", с възложител Земеделски производител - Росен Руменов Маринов. (публикувано на 13.12.2017г.)

Инвестиционно предложение "Оранжерия за зеленчуци с хидропонна технология“ в поземлен имот с идентификатор 03592.8.227, местност "Яденица", гр. Белово, община Белово, област Пазарджик", с възложител „АГРОКЛИР“ ЕООД (публикувано на 08.12.2017г.)

Инвестиционно предложение  "Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец)  за битови нужди, поливане на зелени площи и измиване на паркинг в арт център и шоурум, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор 04279.77.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Благоевград", с възложител "Ателие боляр" ООД (публикувано на 08.12.2017г.)

Инвестиционно предложение "Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на кози в оземлен имот с идентификатор 03405.198.89 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград", с възложител "БИО ПРОДУКТ БГ" ЕООД  (публикувано на 01.12.2017г.)

Инвестиционно предложение "Реконструкция на съществуваща сграда в база за производство и съхранение на сокове, находяща се в УПИ XXI, землище на гр. Кюстендил", с възложител „100 процента БИО” ООД (публикувано на 30.11.2017г.)

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 61813.587.825, местността „Леската”, по одобрени КК и КР на гр. Разлог, Община Разлог", с възложител Цветан Рачев (публикувано на 29.11.2017г.)

Инвестиционно предложение "Строителство на открити рудници за добив на скално-облицовъчни материали на площ 204334 кв. м на находище "Фъргово", участъци "Брезите", "Кърпово" и "Тиклата", в землището на с. Фъргово", Община Сатовча, Област Благоевград”, с възложител ЕТ "Силвия Кацарова - Венци" (публикувано на 28.11.2017г.)

Инвестиционно предложение "Реконструкция на съществуваща подпорна стена в регулационните граници на с. Кремен, Община Банско", с възложител Община Банско (публикувано на 28.11.2017г.)

Инвестиционно предложение "Организиране и ползване на изравнител "Плоски", като рибовъдно стопанство в имот №000154, землище на с. Плоски, Община Сандански", с възложител "ВАБИРОХ 2017" ЕООД (публикувано на 28.11.2017г.)

Инвестиционно предложение "Предприятие за преработка на био плодове-реконструкция на съществуваща сграда, гр. Кюстендил, Област Кюстендил”,с възложител "100 процента БИО" ЕООД (публикувано на 28.11.2017г.)

Инвестиционно предложение "Основен ремонт на горски автомобилен път „Попови ливади - Малки””, с възложител  ТП "Държавно горско стопанство Гоце Делчев" ЕООД (публикувано на 28.11.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, автомивка, магазин, кафе и офиси в имот 024008, м. „Лозяра/Гребенаря“, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград” с възложител Лазар Чурков (публикувано на 27.11.2017г.)

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в имот № 034030, местност „Градец“, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград” с възложители Магдалина Парапанова (публикувано на 27.11.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци” с възложител община Перник.(публикувано на 27.11.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение - сондажен кладенец за поливане на зелените площи в поземлен имот с идентификатор 04279.601.496 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител ЮЗУ „Неофит Рилски“.(публикувано на 27.11.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на садково стопанство и любителски риболов в поземлен имот №000916 (язовир „Стойковци”), местност „Стойковци“, землище на с. Логодаж, община Логодаж, област Благоевград”, с Възложител ”Алексиеви фиш” ЕООД (публикувано на 27.11.2017г.)

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж № 4+ КЕИ № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог към къщи за гости в поземлен имот № 053037, землище на с. Баня, община Разлог“, с възложител „Луксор“ ЕООД (публикувано на 23.11.2017г.)

Инвестиционно предложение „ Проект на ПУП-ПЗ на ПИ 005024, местност „Вейнико“, по КВС на с.Блатино, община Дупница за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, за устройване на обект с обществено-обслужващо предназначение „автокъща“, с Възложител Стоян Данаилов (публикувано на 23.11.2017г.)

Инвестиционно предложение „Създаване, оборудване и обзавеждане с технологични съоръжения на обект за аквакултури за екстензивно и полуинтензивно отглеждане на риба и други водни организми - язовир „Темелково“, разположен в землището на с. Лесковец, община Перник и на с. Копаница, общ. Радомир, обл. Перник“, с възложител „ГОЛМАН“ ЕООД (публикувано на 16.11.2017г.)

Инвестиционно предложение „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 77.923 по плана на новообразуваните имоти в местността „Габеро“, землище на с.Рилци, община Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“ с възложител Димитър Топузов (публикувано на 14.11.2017г.)

Инвестиционно предложение "Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.154.10 по одобрени КК и КР на гр.Благоевград, област Благоевград от "нива" за "жилищно строителство" (публикувано на 07.11.2017г.)

Инвестиционно предложение за "Изграждане на център за окончателно обесвреждане на строителни инертни отпадъци за нуждите на община Брезник" с възложител община Брезник (публикувано на 07.11.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане  на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска техника и селскостопанска продукция и изграждане на полиетиленова оранжерия на метална конструкция в имот № 013004, в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“, с възложител „АГРО СТРУМ ИНВЕСТ“ ООД (публикувано на 06.11.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на спортна площадка в ПИ №143041 и индивидуално вилно строителство в ПИ №143042 по КВС на гр.Сърница, община Сърница“, с възложител „Фейзал“ЕООД (публикувано на 03.11.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг за товарни автомобили в поземлен имот № 052088, м. „Поручик Минков“, землище на с. Плоски, община Сандански“, с възложител „Драг- Далас“ ЕООД (публикувано на 03.11.2017г.)

Инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на  допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитието на регионалната система за управление на  отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“ с възложител Община Благоевград.  (публикувано на 03.11.2017г.)

Инвестиционно предложение „Ремонт и уширение на мостово съоръжение над река Градска в гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград”, с възложител Община Гоце Делчев (публикувано на 30.10.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на автокъща и сервиз в поземлен имот 68789.551.14, местност „Бели Янко“, гр. Дупница, община Дупница“, с възложител „ДЕЙЗИ 2010“ ЕООД (публикувано на 26.10.2017г.)

Инвестиционно предложение за „Изграждане на вили за почивка и наблюдение на птици в поземлен имот № 105010 в землище на с.Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“ с Възложител „СПА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД (публикувано на 26.10.2017г.)

Инвестиционно предложение „Добив на строителни материали - мрамори от находище „Вдовицата“, землище на село Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград", с възложител „ПИРИН КАМ“ ООД (публикувано на 26.10.2017г.)

Инвестиционно предложение "Изграждане на МВЕЦ „Киселец“ на р. Сугаревска, в землището на с. Сугарево, община Сандански, област Благоевград", с възложител „ФУРНИР ПЛАСТ“ ЕООД (публикувано на 26.10.2017г.)

Инвестиционно предложение „Бутилиране на изворна вода, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в УПИ ІІ, пл. № 521,     кв. 81, по плана на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“ с възложител „ГД ИНВЕСТ“ ООД. (публикувано на 24.10.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 400 броя овце в поземлен имот с идентификатор 02676.170.50 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Банско, община Банско, област Благоевград” с възложител Румяна Пидова.  (публикувано на 24.10.2017г

Инвестиционно предложение „Спортни съоръжения, рекреация и паркинг в поземлени имоти с идентификатори 02676.1.929 и 02676.1.930, в местността „Дурово блато“ по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ с възложител Община Банско. (публикувано на 24.10.2017г.)

Инвестиционно предложение “Изграждане на цех за обработка и консервиране на плодове в поземлен имот № 044015, местност „Жежката вода“, землище на с. Невестино, община Невестино“ с възложител Лидия Георгиева.  (публикувано на 24.10.2017г.)

Инвестиционно предложение „ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 04279.17.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Благоевград, с цел отреждането му за „складова база с магазини и офиси“, с възложител Светлана Бачева (публикувано на 24.10.2017г.)

Инвестиционно предложение "Изграждане на склад за строителни материали, автомивка, кафе и офиси в имот № 057163, местност "Мамал дол", землище на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград", с възложител Мехмед Садул  (публикувано на 23.10.2017г.)

Инвестиционно предложение  „Изграждане на оранжериен комплекс за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот №027001, с площ 8,012 дка,  местност "Студената вода", землище на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград“, с променен „АГРИНИ“ ЕООД (публикувано на 23.10.2017г.)

Инвестиционно предложение "Създаване на трайно насаждение от ябълки и монтаж на конструкция против градушка в имоти с №№ 007003, 007001 и 007006, местност "Бумбалийца", землище на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград", с възложител "Доса Плод" ООД (публикувано на 18.10.2017г.)

Инвестиционно предложение "Цех за форматиране - преработка на камък, търговска част, офиси и гаражи в имот № 052021, местност "Гробе", землище на с. Долен, община Сатовча, област Благоевград" с възложител "АВАЛЕВИ" ООД (публикувано на 18.10.2017г.)

Доклад за оценка на степента на въздействие на ИП  „Изграждане на спортно-тренировъчен комплекс и сондажен кладенец в УПИ I, кв. 17, имот с пл.№219 по плана на с. Падеш, община Благоевград“, с възложител община Благоевград (публикувано на 17.10.2017г.)

Инвестиционно предложение за „Поставяне на мобилен модул за преработка на мляко и търговия с млечни продукти към животновъдна ферма за отглеждане на 1000 бр. овце, разположена в имот 000216, м.Ливадите, землище на с.Сливница, община Кресна“, с възложител „Пастир“ ООД (публикувано на 16.10.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в имот №036122, местност „Марево“, землище с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, с възложител Емин Молаали (публикувано на 12.10.2017г.)

Инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение в ПИ № 55871,504.8, землището на гр. Перник, Община Перник по КК и КР одобрени със Заповед РД-18-91/13.10.2008г. на ИД на АГКК“ (публикувано на 12.10.2017г.)

Инвестиционно предложение за промяна предназначението на промишлена сграда в стопанска сграда за отглеждане на животни – крави“ в поземлен имот с идентификатор 23025.502.1303 в землището на гр. Доспат, област Смолян с възложител Десислава Кехайова (публикувано на 12.10.2017г.)

Инвестиционно предложениe  „Допълнително водовземане на минерална вода от Сондаж №4+КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог към туристически център за отдих и развлечения, находящ се в УПИ X, в кв. 14 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград- изменение на Разрешително за водовземане № МВ-032017- ГБ/01.09.2017, издадено от кмета на Община Разлог", с възложител „Ново слънце“ ЕООД (публикувано на 10.10.2017г.)

„Преценяване на необходимостта от екологична оценка за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за селищни образувания – „Гуровица“, „Свети Иван“, „Грамадето“, „Кошерината“, „Карантията“, „Средореко“, „Асаница“, „Герачки улици“ в землището на гр.Банско“, с възложител Община Банско.  (публикувано на 06.10.2017г.)

Инвестиционно предложениe „Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване – (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 77.2484 по плана на новообразуваните имоти  в местността „Крушите“, землището на с. Рилци, община Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство", с възложител Александър Василев  (публикувано на 06.10.2017г.)

Инвестиционно предложениe „Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на имот с № 022006 в местността „Рефетица“, землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „жилищно строителство“, с възложител Никола Ризов (публикувано на 06.10.2017г.)

Инвестиционно предложениe „Корекция на река „Бела река“, в участъка между мост на ул. „Даме Груев“, с о.т. 279 до след о.т. 1065 на ул. „Цар Самуил“, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, с възложител Община Разлог  (публикувано на 06.10.2017г.)

Инвестиционно предложениe „Реконструкция на довеждащ водопровод за гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, с възложител Община Петрич  (публикувано на 05.10.2017г.)

Инвестиционно предложение  „Изграждане на кафене, автокъща, автосервиз и магазин за строителни материали в ПИ 033222, землище с. Лиляч, община Невестино“, с възожител Соня Иванова  (публикувано на 03.10.2017г.)

Инвестиционно предложениe „Изграждане на линейна инфраструктура-временен брод през р. Струма за преминаване на строителна механизация в местността „Османковица“, землището на с. Церово и  местността „Лъката“, в землището на с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград при изграждане на АМ „Струма“, ЛОТ 3.1.“, с възложител „Агромах“ ЕООД  (публикувано на 03.10.2017г.)

 Инвестиционно предложение  „Изграждане на еднофамилни жилищни сгради в имот  001159, местност „Селището“ с площ 6,143 дка в землището на с.Седелец, община Струмяни, област Благоевград”, с възложител „СИЙМОР РИФОРМС”ЕООД (публикувано на 02.10.2017г.)

Инвестиционно предложение  „Изграждане на водовземно съоръжение  в УПИ V – Пътно подържане, кв. 381 А по плана на регулация гр. Кюстендил, община Кюстендил за нуждите на автомивка“, с възложител „Пътно Подържане – Кюстендил“ ООД. (публикувано на 29.09.2017г.)

Инвестиционно предложение Инвестиционно предложение „Изграждане на ресторант за бързо хранене и паркинг в имот № 015053 в местността „Голяма нива – Кавако“, землище с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“, с възложител „Нов форум“ ЕООД. (публикувано на 29.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма в стопански двор, представляващ имот № 002219, местност “Граматиковица”, землище на      с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград”, с възложител земеделски производител Мохарем Хаджи (публикувано на 29.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия в поземлен имот с идентификатор №004002, местност „Горни лаки“, землище на с.Рибник, община Петрич“ с Възложител Спаска Трунгова (публикувано на 29.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „Създаване на черешова градина и градина от нар, изграждане на капкова система за напояване и система за защита от градушки в имоти №№ 039038, 000320 и 000244, в землището на с. Долно Спанчево, община Петрич и имоти с №№ 009008, 009009, 009010 и 009011, в землището на с. Ходжово, община Сандански, с обща площ 137.092 дка“, с възложител „ДИА КОНСУЛТ“ ООД (публикувано на 29.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „Подмяна на етернитови тръби с тръби ПЕВП на външен водопровод от водохващане „Орак кая“ до резервоар Плетена-ПИ № 134102, землище на село Плетена, община Сатовча, област Благоевград“, с възложител Община Сатовча (публикувано на 29.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изместване площадката на МВЕЦ 2 от "Каскада Ретиже" в землището на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“, с възложител "АВЕРС" ООД (публикувано на 28.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на един брой полиетиленова оранжерия за зеленчукопроизводство с метална конструкция в поземлен имот с идентификатор № 65334.62.48 по одобрени Кадастрална карта и Кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград”, с възложител Николай Алексиев (публикувано на 26.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „Реконструкция на довеждащ водопровод за гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ с възложител Oбщина Петрич (публикувано на 26.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води с цел напояване на имот с идентификатор 56126.95.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Петрич, община Петрич“, с Възложител „Агро фарм Къмпани“ ЕООД (публикувано на 25.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в имот с № 314028, находящ се в местността „Бански път“, землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, с възложител Любомир Терзиев (публикувано на 25.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.129.73 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград” с възложител Далибор Кръстов (публикувано на 25.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „Горскостопанска програма за имот № 032008, в землището на  с. Богослов, община Кюстендил, намиращ се на територията на ТП „ДЛС Осогово“, с възложител Силвия Миткова (публикувано на 25.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Киселец” на р. Сугаревска,  в землището на с. Сугарево, община Сандански, област Благоевград“  с възложител „ФУРНИР ПЛАСТ“  ЕООД.  (публикувано на 21.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1467 по одобрена кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, с възложител Белатур“ АД (публикувано на 20.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „Реконструкция на мост на кота 1143,55 м на река Бъндерица и изграждане на укрепителни стени и дънни прагове в района на моста“, намиращо се в НП „Пирин”, местност „Овиначе“, ски-зона с център гр. Банско, имот с идентификатор 02676.191.1702 от кадастралната карта на  гр. Банско“ с възложител „ЮЛЕН” АД. (публикувано на 20.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „Подобряване на градска среда – изграждане на сондажен кладенец в УПИ XXV (отреден за градски парк), кв. 53, поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ с възложител Община Петрич.(публикувано на 19.09.2017г.)

Инвестиционно предложение  "Изграждане на нискоетажна жилищна сграда в поземлен имот №41112.84.37, местност "Саманли баир", в землището на гр. Кюстендил" с възложител Ралица Александрова (публикувано на 14.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателно съоражение  за битови отпадъчни води в УПИ VIII-209, кв. 30, с. Сирищник, общиная Ковачевци, област Перник“, с възложител "община Ковачевци.  (публикувано на 12.09.2017г.)

Инвестиционно предложение - Проектиране на „Ремонтно-възстановителни работи на корекция на р. Места - разрушена предпазна дига с дължина на участъка 80м. на км 18 + 300, землище на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград“. (публикувано на 12.09.2017г.)

Инвестиционно предложение за "Изграждане на предприятие за консервиране на плодове и зеленчуци в поземлен имот № 029037 в землището на с. Борово, община Гоце Делчев“, с възложител "Веселин Заранков" ЕООД (публикувано на 11.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.569.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, с възложител "Тера Консулт" ЕООД.  (публикувано на 07.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерии и селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в имоти №019009, местност "Погреби" и №018022, местност "Песъците", землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград.  (публикувано на 07.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „Промяна на водните количества за водовземане от минерална вода № МВ-132015- ГБ от Сондаж № 4+ КЕИ № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, с възложител ЕТ „Вила- Баня –Огнян Огнянов“ (публикувано на 05.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на училище за плувци в имот № 031130 и училище за готвачи и други в имот № 031130, местност „Топалица“, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев“, с възложител Вера Герова (публикувано на 05.09.2017г.)

Инвестиционно предложение за изграждане на „Улична водопроводна мрежа в село Ярджиловци – въздушно преминаване на общинско дере от главен клон 1 и главен клон 2, община Перник”, с възложител Община Перник (публикувано на 05.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „Промяна на трасето на водопровода за водовземане на минерална вода от Сондаж № 1 ВКП от находище на минерална вода „Благоевград“, гр. Благоевград към хотел „Езерец“, изграден върху поземлен имот с идентификатор  04279.82.42, местност „Кури дере- Ш.22“, по одобрени кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград“, с възложител „Езерец“ ЕООД (публикувано на 04.09.2017г.)

Инвестиционно предложение „План-извлечение за промяна вида на сечта в подотдели 8-м; 8-ю; 8-я; 9-ф; 13-в; 14-б; 14-в; 14-н; 24-г; 40-и; 40-ч; 42-а; 42-о; 45-с; 47-б; 47-в; 19-я, стопанисвани от „ДЛС“ Витошко – Студена“ (публикувано на 04.09.2017г.)

 Инвестиционно предложение „Изграждане на склад за плодове и зеленчуци и засаждане на 65,7 дка череши, 42,6 дка праскови, 55,8 дка домати и 49,3 дка чушки, землище на с. Капатово и с. Ново Кономлади, община Петрич“, с възложител „Меланж дюн“ ЕООД (публикувано на 30.08.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в ½ идеална част от имот с № 023057, в землището на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“, с възложител Фатме Улан и Джемал Сираков (публикувано на 28.08.2017г.)

Инвестиционно предложение “План-извлечение за промяна вида на сечта в подотдел 376/м горска територия, стопанисвана от ТП „ДГС Осогово“, с възложител Стефан Самаринов (публикувано на 25.08.2017г.)

Инвестиционно предложение „Горскостопанска програма за имот № 000311, землище на с. Богослов, част от подотдел 390/м, на територията на ТП „ДЛС Осогово“, с възложител Стефан Самаринов (публикувано на 25.08.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение – сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.36.82 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Благоевград, с цел поливане на зелени площи в имота”, с възложител „Бодрост-96”ЕООД (публикувано на 25.08.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на автокъща и гаражи в поземлен имот № 41112.25.37, местност „Жабокрътски рид“, землище на гр. Кюстендил, област Кюстендил“ с възложител Петър Гаджев (публикувано на 25.08.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерии в имот № 007004 и № 007005, местност „Студената вода“, землище на с. Ново Делчево, община Сандански“, с възложители Стефка Апостолова, Румен Апостолов и  Донка Апостолова (публикувано на 24.08.2017г.)

Проверка за допустимост на „Програма за почистване на речните корита на: р. Досптаска, р. Бистрица (Башегрег) и р. Чепинска“, с възложител Областна администрация - Пазарджик (публикувано на 24.08.2017г.)

Инвестиционно предложение „Създаване на стопанство от 300 дка насаждения от боровинка в имоти № 000658 и № 000666, с. Сушица, община Симитли “, с възложител Асен Бoшикьов (публикувано на 24.08.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на курортна зона и зона за риболов, зелени площи и паркинг“ в ПИ с идентификатори 007200 и 007201, м. „Долна Бартина“, землище на с. Барутин, общ. Доспат, обл. Смолян, с възложители Община Доспат и Юлиан Танев (публикувано на 23.08.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на автокъща в поземлен имот с идентификатор №000215, местност „Реката“, землище на с. Блатино, община Дупница” (публикувано на 23.08.2017г.)

Инвестиционно предложение “План-извлечение за промяна вида на сечта в подотдели 8-м; 8-ю; 8-я;9-ф; 13-в; 14-б; 14-в; 14-н; 24-г; 40-и; 40-ч; 42-а; 42-о; 45-с; 47-б; 47-в; 19-я, стопанисвани от „ДЛС“ Витошко – Студена“.(публикувано на 23.08.2017г.)

Инвестиционно предложение за „Корекция на река Язо, град Разлог в участък между о.т. 320 на ул. „Екзарх Йосиф“ (мост) до о.т. 143, ул. „Младост“ („Валявицата“)“, с възложител Община Разлог (публикувано на 22.08.2017г.)

Инвестиционно предложение за „Укрепване брега на р. Маниш, кв. Църква“, община Перник – укрепителен канал на р. Маниш от вливането в р. Струма до км + 156“, с възложител Община Петрич (публикувано на 21.08.2017г.)

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1467 по одобрена кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, с възложител Белатур“ АД (публикувано на 21.08.2017г.)

Инвестиционно предложение "Изменение на обект на МВЕЦ ТАС" на р.Влахинска, землище на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград", с възложител "ХИДРОЕКОЕНЕРГО-ТАС" ЕООД (публикувано на 21.08.2017г.)

Инвестиционно предложение „Промяна предназначението на сграда-шивашки цех в цех за бутилиране на кенове и кегове и пристройка за склад към цеха, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) III, пл. № 644, кв. 31 по плана на с. Стоб, община Кочериново“, с възложител „МУЛТИПЪЛ ЧОЙС“ ООД (публикувано на 21.08.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс в имот с идентификатор 65334.119.15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, общ. Сандански, област Благоевград“, възложител Иван Тенков (публикувано на 18.08.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на млекопреработващо предприятие и сондажен кладенец в поземлен имот № 029027, местност „Туркаре“, землище на с. Марчево, община Гърмен“, с възложител Орхан Камбур (публикувано на 16.08.2017г.)

Инвестиционно предложение „Горскостопанска програма за имот № 106001, землището на с. Мазарачево, част от подотдел 132/о на територията на ТП „ДГС Осогово“, с възложител Снежана Ирова (публикувано на 16.08.2017г.)

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатор 61813.519.29 и 61813.517.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“(публикувано на 15.08.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма  в поземлен имот № 135060, в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“, с възложител Еркан Моллов.(публикувано на 11.08.2017г.)

Инвестиционно предложение „Горскостопанска програма за подотдел 98/к, горска територия, част от имоти №№ 066011, 066010, 066009, 066008, 066007 по КВС на с. Боснек, община Перник“ , с възложител ДЛС Витошко – Студена (публикувано на 09.08.2017г.)

 Инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот №062008, местност „Песоко“, землище на с. Коларово, община Петрич, обл. Благоевград и ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод и външно ел. захранване до имот №062008, местност „Песоко“, землище на с. Коларово, общ. Петрич, обл. Благоевград“ , с възложител „ЛОПОВО“ ЕООД (публикувано на 08.08.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на млекопреработвателно предприятие за производство на сирене, кашкавал, извара, масло, сметана и кисело мляко на територията на съществуваща кравеферма, находяща се в поземлен имот № 000201, землище на с. Слаковци, община Брезник, област Перник“ с възложител „Дива“ ООД (публикувано на 07.08.2017г.)

Инвестиционно предложение "Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 200 броя овце в поземлен имот с идентификатор 02676.9.404, по одобрени КК и КР на гр. Банско, Община Банско, Област Благоевград"", с възложител Костадин Солаков (публикувано на 04.08.2017г.)

Инвестиционно предложение "Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 50 броя крави в поземлен имот с идентификатор 02676.77.61, по одобрени КК и КР на гр. Банско, Община Банско, Област Благоевград", с възложител Георги Пицин (публикувано на 03.08.2017г.)

Инвестиционно предложение "Изграждане на балнолечебен център в имот с идентификатор 65334.97.19, местност "Нишан Таши", зелище на гр. Сандански", с възложител Мая Нешкова (публикувано на 02.08.2017г.)

Инвестиционно предложение "Изграждане на магазин за авточасти втора употреба, склад, автомивка и автосервиз в поземлени имоти с идентификатори с №№ 56126.237.52, 56126.237.54 и 56126.237.55, по одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, Община Петрич" с възложител "ХРИС-БУЖ" ООД (публикувано на 02.08.2017г.)

Инвестиционно предложение "Проект на ПУП-ПЗ на поземлен имот №04220.22.168, представляващ част от ПИ №04220.22.159м. "Сухите ливади" по КК на с. Бистрица, Община Дупница, Област Кюстендил, третираращ предназначението на земеделска земя, с цел установяване на устройствена зона от разновидност "предимно производствена -Пп за автобаза", с възложител "Ванко ванц" ЕООД (публикувано на 02.08.2017г.)

Инвестиционно предложение "Изграждане на оранжерия в ПИ №001135, в местността „Горни Лаки”, в землището на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград  и сондажен кладенец с дълбочина до 10 м с цел напояване на предвидената за изграждане съществуваща оранжерия в имота", с възложител Лазар Мечкаров (публикувано на 31.07.2017г.)

Инвестиционно предложение "Програма за опазване на околната среда, с период на действие 2017-2020 г. с приложение: Програма за управление на отпадъците с период на действие 2017-2020 г. на Община Перник" с възложител Община Перник. (публикувано на 28.07.2017г.)

Инвестиционно предложение "План-извлечение за промяна вида на сечта 2018 г. в гори собственост на държавата на територията на ТП „ДЛС Дикчан”, с. Сатовча, с възложител ТП „ДЛС Дикчан”.  (публикувано на 27.07.2017г.)

Инвестиционно предложение „Основен ремонт на праволинейни баражи, изградени в хидрографските системи на пороите „Рибнишка река“ и „Дълбоки дол“ в териториалния обхват на ТП „ДГС Първомай““ с възложител ТП „ДГС Първомай“ (публикувано на 25.07.2017г.)

Инвестиционно предложение  „Обновяване на физическата среда по поречието на р. Банщица“, гр. Кюстендил, област Кюстендил“, с възложител Община Кюстендил. (публикувано на 24.07.2017г.)

Инвестиционно предложение  „Проект ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор № 61813.185.48, в местността „Дилберов мост“ по одобрени карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, с възложител „ТАЙГЪРСИТИ РАНЧ“ ЕООД (публикувано на 21.07.2017г.)

Инвестиционно предложение  „Изграждане на оптичен кабел за широколентов достъп в землището на гр. Банско, община Банско и землището на гр. Разлог, община Разлог“, с възложител „РАЗЛОГ КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД (публикувано на 21.07.2017г.)

Инвестиционно предложение  „Създаване на насаждения от боровинки в имоти №№ 086033, 086035 и 086034 в землището на с. Левуново, община Сандански и имоти 001031, 001002, 001003, 001005, 001004 и 001008 в землище на с. Ново Кономлади, община Петрич“, с възложител „Спорт Трейдинг“ ЕООД (публикувано на 21.07.2017г.)

Доклад за оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“ (публикувано на 21.07.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за отглеждане на телета в поземлен имот № 099040, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“, с възложител Любен Савов (публикувано на 19.07.2017г.)

Инвестиционно предложение „Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с басейн в ПИ  с идентификатор 02676.28.48 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, с възложител Атанас Ангелинин (публикувано на 19.07.2017г.)

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец за капково напояване на 20 дка ягоди, 10 дка сливи, 5 дка смокини и 5 дка череши в имот № 013028, местност „Долна Валта“, землище на с. Драката, община Струмяни“, с възложител Десислава Николова Колева - Чонгова (публикувано на 19.07.2017г.)

Инвестиционно предложение „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.310.3343 по одобрена кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за земеделски труд и отдих“ за „вилно строителство““, с възложител Юлиян Величков (публикувано на 18.07.2017г.)

Становище за инвестиционно предложение „Проект за ПУП-ПЗ в поземлени имоти № 135100 и ПИ 135099, местност „Орта чал“, землище на гр.Якоруда за изграждане на два броя семейни хотели, къщи за настаняване и спортни съоръжения“, с Възложител  Петко Стефанов (публикувано на 18.07.2017г.)

Инвестиционно предложение “Изграждане на автокъща в поземлен имот № 000213, местност „Реката“, землище на с. Блатино, община Дупница“ с възложители Кирил Петров и Георги Петров (публикувано на 18.07.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за нуждите на управлението на Национален парк „Рила“ и обслужване на посетителите в района на хижа „Рилски езера“, намираща се на територията на националния парк“, с възложител Дирекция „Национален парк Рила“ (публикувано на 17.07.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция, метанстанция, търговска част и автомивка в имот УПИ III618.95 по одобрени в кв. 2А по плана на Промишлена зона, гр. Благоевград, имот с идентификатор 04279.618.95 по одобрени КК и КР на гр. Благоевград, община Благоевград“, с възложител „САКСА“ ООД, гр. Долна баня (публикувано на 17.07.2017г.)

Изменение на инвестиционно предложение за “Изграждане на овцеферма за 960 млечни овце и техните приплоди в УПИ IX, кв.3, с. Косача, община Ковачевци, област Перник“ с възложител „АСТ 3“ ЕООД (публикувано на 13.07.2017г.)

Инвестиционно предложение за “Изграждане на козеферма в УПИ Х, кв. 3, землище на с. Косача, община Ковачевци, област Перник“,  с възложител ЕТ „Радина Велева“ (публикувано на 13.07.2017г.)

Изменение на инвестиционно предложение за “Изграждане на овцеферма в УПИ № ХIII, кв. 3, землището на с. Косача, община Ковачевци, област Перник“, с възложител земеделски производител Муса Перушински. (публикувано на 13.07.2017г.)

Инвестиционно предложение “Процедура по промяна на разрешително за водовземане от минерална вода от Сондаж № 7 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, село Баня, община Разлог за хотелски комплекс „Изгрева“, разположен в УПИ XLIV, пл.№ 377 в кв. 41 по плана на с. Баня, община Разлог, с цел изграждане на нов корпус със СПА център с нов външен басейн с полезен обем 100 куб. м, нов вътрешен баленолечебен басейн с кубатура 12 куб. м, тангенторна вана и джакузи и реконструкция на съществуващия малък външен басейн с кубатура 12 куб. м в басейн на ЛФК с обем 30 куб.м“, с възложител „ИЗГРЕВА“ ООД (публикувано на 12.07.2017г.)

Инвестиционно предложение „Водовземане от минерална вода от Сондаж № 1 ВКП от находище на минерална вода „Благоевград“, град Благоевград, към хотел „Езерец“, изграден върху поземлен имот с идентификатор 04279.82.42, местност „Кури дере Ш.22“ по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград“, с възложител „Езерец“ ЕООД (публикувано на 11.07.2017г.)

Инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци (короотвал) в гр. Разлог, община Разлог“, с възложител Община Разлог. (публикувано на 11.07.2017г.)

Инвестиционно предложение „Аварийни ремонтно-възстановителни работи на корекция  на р. Струма- с. Вълково диги на км 38+600, землище с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“, с възложител „Напоителни системи“ ЕАД клон Струма-Места (публикувано на 07.07.2017г.)

Инвестиционно предложение “Инвестиционно предложение „Външен водопровод за минерална вода“, гр. Сандански, община Сандански, с възложител „АКВА-СПАРТАК“ ДЗЗД (публикувано на 07.07.2017г.)

Инвестиционно предложение  “Изграждане на животновъдна ферма в поземлен имот № 61813.387.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Разлог, община Разлог, област Благоевград“, с възложител Валентина Финдрина(публикувано на 07.07.2017г.)

Инвестиционно предложение  „Водопровод за минерална вода за хотел „ПРИМ“, в поземлен имот с идентификатор 65334. 150.12 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, с възложител „ПРИМ-МВП“ ЕООД(публикувано на 07.07.2017г.)

Инвестиционно предложение  “Водоснабдяване с минерална вода на котел, предвиден  да бъде изграден в имот 65334.226.497, местност „Реката“ по КККР на гр. Сандански“, с възложител ЕТ „Бойка Георгиева – 07“. (публикувано на 06.07.2017г.)

Инвестиционно предложение  „Водовземане от минерална вода от Сондаж № 4+ КЕИ № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, село Баня, към къща за гости  в УПИ XII, пл. № 231, кв. 11 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, с възложител ЕТ „Борник-Борислав Генчев“. (публикувано на 05.07.2017г.) 

Инвестиционно предложение  “Изграждане на оранжерия в УПИ IX-933, кв. 53 по регулационния план на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“, с възложител Евгени Чиликов (публикувано на 04.07.2017г.)

Становище за допустимостта на план-извлечение за промяна вида на сечта в подотдели, горска територия, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена“, на територията на ПИ №№ 101409, 058001, 106578, 106576, 110490, 110492, 110491, 000593 по КВС за землището на с. Кладница, община Перник и извеждане на санитарна сеч с интензивност 100% в подотдели:16/д, 15/и1, 41/ю, 41/и, 41/з, 19/и, 19/п, поради съхнене на белия бор, с възложител ТП „ДЛС Витошко-Студена“(публикувано на 30.06.2017г.)

Иинвестиционно предложение „ Горскостопански план (ГСП) за общинските горски територии и план за дейност по опазване на горските територии от пожари, в района на дейност на ОП „Общинско лесничейство“ – гр. Сапарева баня“, с възложител Община Сапарева баня (публикувано на 29.06.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане и експлоатация на нов оранжериен комплекс за целогодишно отглеждане на зеленчуци в поземлен имот с № 070084, в землището на с. Долна Диканя, Община Радомир", с възложител "Оранжерия Долна Диканя" ООД(публикувано на 27.06.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма в поземлен имот с идентификатор 02676.70.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско“, с възложители Георги Лазаров и Иван Лазаров (публикувано на 26.06.2017г.)

Инвестиционно предложение „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2017г.  в подотдели  165 „а“, 138 „г“ и 71 „х“ за извеждане на санитарна сеч в новоустановени засегнати площи от нападение на корояди на територията на ОП „Общинско лесничейство“ гр. Сапарева баня, с възложител ОП „Общинско лесничейство“ гр. Сапарева баня. (публикувано на 23.06.2017г.)

 Инвестиционно предложение „Аквакултури и свързаните с тях дейности в съществуващ воден обект яз. Горна Гращица, в имот № 000012, в землище на с. Горна Гращица, община Кюстендил, с възложител „ХЕИ – Консулт“ ЕООД.(публикувано на 20.06.2017г.)

Инвестиционно предложение „Преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуващи производствени сгради за обработка на мрамор в творческо- развойна база с фотостудио, шоурум, офиси и къща за гости, землище на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград“, с възложител Димитър Илиев Сулев и Теодора Александрова (публикувано на 20.06.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води BIOROCK – за 120 е.ж. и довеждаща канализация за хижа „Мусала“-стара“ и ИП „Възстановяване и ремонт на съществуващ водопровод, до хижа „Мусала-стара с отклонение до хижа „Мусала“-нова“, с Възложител Сдружение“Български туристически съюз“ (публикувано на 19.06.2017г.)

Инвестиционно предложение „План-извлечение за промяна вида на сечта в подотдели: 453/д, 453/г, 362/г и 454/л, горска територия стопанисвани от ТП „ДГС Осогово““, възложител  ТП „ДГС Осогово“. (публикувано на 15.06.2017г.)

Преценяване на необходимостта от екологична оценка за „Регионална програма за управление на отпадъците на територията на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда 2016-2020г., възложител "Регионално сдружение за управление на отпадъците - Регион Разлог". (публикувано на 15.06.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на рибопроходни съоръжения  и съоръжения за осигуряване на екологичен отток след съществуващи водохващания № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10 на каскада „Санданска Бистрица““, с възложител „Енерго- Про България“ ЕАД (публикувано на 14.06.2017г.)

Инвестиционно предложение „Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 21498.269.8, местност „Доматарско“ по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград от „нива“ за „обществено обслужване и отдих“, с възложители Борис Сакарев и Иван Сакарев. (публикувано на 13.06.2017г.)

Инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на водоем в ПИ и довеждащ водопровод в поземлен имот с № 10546, м. „Кисьови говедарници“, землището на с. Късак, община Доспат, област Смолян“, с възложител Община Доспат. (публикувано на 09.06.2017г.)

Инвестиционно предложение  „Отглеждане на овощни насаждения и едногодишни култури в поземлен имот с идентификатор  56126.1.347, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич“, с възложител Община Петрич. (публикувано на 09.06.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия в имот № 009047, местност "Кьосовица“, землището на с. Драката, община Струмяни, област Благоевград", с възложител „Аматица“ ООД (публикувано на 07.06.2017г.)

Инвестиционно предложение   “Реконструкция на водопровод от водоемa в местността "Хаджиосманското" до град Доспат, община Доспат, област Смолян“,  с възложител Община Доспат(публикувано на 07.06.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец и водоплътна изгребна яма за битовo отпадъчни води в поземлен имот V-219, кв. 32, находящ се в землището на с. Бобораци, община Радомир“, с възложител Емил Манойлов (публикувано на 07.06.2017г.)

Предварителен проект на „Общ устройствен план на община Гоце Делчев- Ескиз“, с възложител Община Гоце Делчев (публикувано на 07.06.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на преносен газопровод до гр. Разлог и гр. Банско, област Благоевград“, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД (публикувано на 06.06.2017г.)

Инвестиционно предложение "Създаване на лозови насаждения с капково напояване в поземлени имоти с №№ 050003, 050004, 050006, 050007 и 050008, в землището на с. Хърсово и изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот № 068009, в землището на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“, с възложител "Бела Фрукт" (публикувано на 05.06.2017г.)

Инвестиционно предложение  „Изграждане на стъклени оранжерии в поземлени имоти с идентификатори № 65334.62.58 и № 65334.71.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, общ. Сандански“, с възложител Иван Пенчев (публикувано на 01.06.2017г.)

Инвестиционно предложение “Построяване на масивен  мост над р. Пихла, на ул. „Русковица“ в с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, с възложител Община Разлог (публикувано на 01.06.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на автокъща и собствен водоизточник в поземлен имот № 004023 по КВС на с. Слокощица, община Кюстендил, област Кюстендил“, с възложител Наташа Колевска (публикувано на 31.05.2017г.)

Инвестиционно предложение  „Проект за частично изменение /ЧИ/ на ПУП- План, третиращ промяна на предназначението на поземлен имот № 110002 по КВС на с. Ковачевци, община Ковачевци“, с възложител Петър Митев (публикувано на 30.05.2017г.)

Инвестиционно предложение за „Изграждане на вили за почивка и наблюдение на птици в поземлен имот № 105010 в землиещ на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, с възложител „СПА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД (публикувано на 25.05.2017г.)

Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на водопровод за захранване с вода на „Претоварна станция с инсталации за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци“  в ПИ 000132, местност „Гладни рид“, землище на с. Радловци, община Кюстендил“, с възложител Община Кюстендил (публикувано на 25.05.2017г.)

Инвестиционно предложение „План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017 г. в подотдели 26 „з”,  27 „в”, 27 „д”, 27 „б1”1 27 „г1”, 72 „з”, 106 „а”, 106 „х”, 107 „и”, 156 „ж” и 159 „ж” за извеждане на санирана сеч в ново установени засегнати площи от нападение на корояди на територията на ТП „ДЛС Витошко - Студена”, с възложител ТП „ДЛС Витошко - Студена”. (публикувано на 23.05.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за интензивно отглеждане на аквакултури тип затворена рециркулационна система в имот №002019, в землището на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград", с възложител „Първострой - Г” ЕООД.(публикувано на 22.05.2017г.)

Инвестиционно предложение „ПУП-ПП за определяне на трасе на подземна кабелна линия 20 kV за захранване с електричество на „Претоварна станция с инсталации за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци" в ПИ 000132, местност "Гладни рид", землище на с. Радловци, Община Кюстендил", с възложител Община Кюстендил”. (публикувано на 19.05.2017г.)

Инвестиционно предложение „Извършване на основен ремонт на бараж към микроязовир „Вищерица“, местност „Вищерица“, землище на с. Осеново, община Банско на територията на ТП „ДГС Места““, с възложител ТП „ДГС Места“ (публикувано на 18.05.2017г.)

Инвестиционно предложение „Модернизация на съществуваща ябълкова градина и изграждане на система за капково напояване в имоти с №№ 177031 и 128001, землище на гр. Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил“, с възложител „Лазов 15“ ЕООД (публикувано на 18.05.2017г.)

Инвестиционно предложение „Създаване и стопанисване на овощни черешови градини, система за защита от градушка и капкова напояване, землище на с. Неделкова Гращица, община Невестино, област Кюстендил“ с възложител “МКД Агро“ ЕООД (публикувано на 18.05.2017г.)

Инвестиционно предложение  „Изграждане млекодайна ферма за 30 бр. крави в поземлен имот с идентификатор 61813.513.37 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, с възложител Михаил Дундалов (публикувано на 17.05.2017г.)

Инвестиционно предложение  „Добив на подземни богатства по чл. 2, ал.1, т. 5 от Закона за подземните богатства-строителни материали-мрамори от находище  „Галчово гнездо“, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“, с възложител „Илинденци – Мрамор“ АД (публикувано на 15.05.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Филипово” на р. Осеновска, ляв приток на р. Места, землище на с. Филипово и с. Осеново, община Банско, област Благоевград“  с възложител „ДЪ РИЧ ЛАЙТ“ ООД (публикувано на 15.05.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на собствен водоизточник-сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 04279.67.19 по одобрени КК и КР на гр. Благоевград, област Благоевград“, с възложител Симеон Димитров (публикувано на 11.05.2017г.)

Инвестиционно предложение „Рибовъдно стопанство- садкова инсталация за отглеждане на риба в яз. Доспат“,разположено в землището на гр. Сърница, община Сърница, обл. Пазарджик,  с възложител АКВАОРГАНИК ФЕРМ ООД (публикувано на 10.05.2017г.)

Преценяване на необходимостта от екологична оценка на „Подробен устройствен план-изменение на Плана за регулация и застрояване (ПУП-изменение на ПРЗ) за УПИ XXIII-936 от кв. 38А по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“, с възложител Стоимен Черногорски.(публикувано на 10.05.2017г.)

Инвестиционно предложение “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на гр. Разлог, област Благоевград“, с възложител Община Разлог (публикувано на 09.05.2017г.)

Инвестиционно предложение „Укрепване на улици между о.т. 173 до о.т. 540 и о.т. 531 до о.т. 544 и коритото на р. Джебре по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград", с възложител Община Якоруда (публикувано на 04.05.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на шест броя индивидуални вилни сгради в поземлени имоти № 026049 и 026083, в землището на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил", с възложители Милка Грънчарова и Георги Грънчаров (публикувано на 04.05.2017г.)

Инвестиционно предложение „Модернизация на съществуваща ябълкова градина и изграждане на система за капково напояване в имоти с №№ 177031 и 128001, землище на гр. Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил“, с възложител "Лазов-15" ЕООД (публикувано на 04.05.2017г.)

Преценяване на необходимостта от екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на Община Рила за 2016-2021г.“, с възложител Община Рила (публикувано на 04.05.2017г.)

Инвестиционно предложение „Овцеферма в имот 000166, местност „Говедарово“, землището на с. Петрелик, община Хаджидимово, област Благоевград“, с възложител „Макс строй“ ЕООД (публикувано на 03.05.2017г.)

Задание и обхват и съдържание за екологична оценка на „Общ устройствен план на община Трън и Предвалителен проект на ОУП на община Трън“ (публикувано на 03.05.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на река Градевска в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевгград“, с възложител „Енерджи инвест БГ“ ООД (публикувано на 02.05.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на животновъден комплекс (кравеферма) в поземлен имот № 39339.93.61- УПИ 161, с. Крайници, община Дупница, с капацитет 70 дойни крави и техните приплоди“, с възложител ЗП „ЛАТТЕРИЯ“ ЕООД (публикувано на 02.05.2017г.)