Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Инвестиционно предложение „Изграждане на преносен газопровод до гр. Разлог и гр. Банско, област Благоевград“, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД (публикувано на 28.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща сграда в къща за гости със сауна, топило с минерална вода и навес-барбекю в двора“, в поземлен имот с идентификатор 41112.503.774, находящ се в землището на град Кюстендил, с възложители Виктор Димитров и Димитър Димитров (публикувано на 28.04.2017г.) 

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 03504.251.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, Област Благоевград” с възложител  Атидже Газинова и Мехмед Газинов (публикувано на 28.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на терен за загробяване на умрели животни в поземлен имот с идентификатор 61813.670.254 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, с възложител Община Разлог (публикувано на 27.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг и бензиностанция в УПИ II, кв. 30 по регулационния план на с. Кулата, общ. Петрич, област Благоевград“, с възложител „НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (публикувано на 27.04.2017г.)

Преценяване на необходимостта от екологична оценка за „Регионална програма за управление на отпадъците на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово 2016-2020г.“ (публикувано на 27.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Основен ремонт на път III-109 „път I-1-Мелник“ от км 0+528 до км 12+815“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ (публикувано на 27.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Подробен устройствен план- План на застрояване на имот с идентификатор 04279.106.4, м. Армутлука по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград“ (публикувано на 26.04.2017г.)

 Инвестиционно предложение „Създаване на насаждения от малини, отглеждани по биологичен път имоти с №№ 017078, 013034, 017013, 017014, 017088, 017077 и 016008, в землището на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, с възложител Костадин Спиров (публикувано на 25.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Самоков“, с възложител Община Самоков (публикувано на 20.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 65334.194.11 и  65334.300.4971 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански“, с възложител Трендафил Димитров (публикувано на 19.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионална система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“, с възложител Община Благоевград (публикувано на 19.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „План-извлечение промяна вида на сечта в отдели, горска територия, стопанисвани от ТП „ДГС Витошко-Студена“ в подотдели 8/л, 8/б1, 8/в1, 14/г, 17/р, 40/в1, 43/в, 9/а, 9/ц, 9/ч, 46/р1, 26/б за извеждане на санитарна сеч с интензивност 100%, попадащи във вододайна зона“, с възложител  ТП ДЛС „Витошко-Студена“ (публикувано на 13.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи ябълкови насаждения и сондажен кладенец в имот № 000006 в землището на с. Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил“, с възложител „Мурсалево проджект“ЕООД (публикувано на 13.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж № 4+КЕИ № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, село Баня за захранване на външен басейн към  „Къщи за сезонно ползване – къща 1 и къща 2“ в УПИ I, пл. № 107, кв. 8 по плана на село Баня, община Разлог, област Благоевград“, с възложител „ПАРКЛЕНДС БГ“ ООД (публикувано на 13.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на садково стопанство и любителски риболов в поземлен имот № 000916 (язовир „Стойковци“), в землището на с. Логодаж, община Логодаж, област Благоевград“, с възложител „Алексиеви фиш“ ЕООД (публикувано на 13.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Реконструкция на довеждащ напорен водопровод до водоема на село Борино в участък от ОШ № 1, т.1 до т. 91, попадащ в землището на село Змеица, община Доспат, област Смолян“, с възложител Община Борино (публикувано на 11.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 03405.238.37 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“, с възложители Али Рункьов и Мустафа Рункьов (публикувано на 10.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в имот № 004043, м. „Мокра поляна“, землище на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград“, с възложител Община Гоце Делчев (публикувано на 10.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Създаване на насаждения от касис, отглеждани по биологичен способ в имоти №№ 007012, 026001, 027009, 027010, 135005, 214006, 214008, 428002, 163008, 029012, 029009, 030005, 433001, 450033, 450035, 450037, 450040, 450044 и 450048, в землището на гр. Симитли, община Симитли“, с възложител „Интер Нова Плюс“ ЕООД (публикувано на 10.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от лешници и бадеми в поземлени имоти №№ 062004, 062006, 062007, 062008, 062015, 062017, 061018, 062019, 062020, 062021, 062022, 062023, 062024, 062025, 062026, 062027, 062036, 063010, 063011, землище на с. Склаве и имоти №№ 006006, 006008. 006010, 068001, 068002, 068003, 068004 и 068007, землище на с. Спатово, община Сандански, изграждане на селскостопанска постройка в имот 062036, землище на с. Склаве, община Сандански, система за капково напояване на насажденията и ажурна ограда от стоманобетонни колове и поцинкована мрежа“, с възложител Георги Панчев (публикувано на 10.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за отглеждане на риба в поземлен имот № 300001, в местност „Обръще“, землището на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“, с възложител „Тисарт“ ЕООД (публикувано на 10.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Създаване на овощна градина с капково напояване в поземлени имоти №№ 07601l,076010, 076008, 076007, 076006, 076005, 076004, 076001, 076014, 076012, 076013, 076016, 077031, 077001, 076023, 076022, в землище на с. Яново, община Сандански“ с възложител „МиК Извора“ ООД (публикувано на 07.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Създаване на насаждения от боровинки и къпини, отглеждани по биологичен начин в имоти № 012151, землище на с. Борово, № 005065, землище на с. Добротино, № 023001, землище на с. Корница, №№ 004101, 057022, землище на с. Лъжница, №№ 000356, 000371, 018037, землище на с. Баничан, №№ 025098, 033205, 033206, 039017, 039021, землище на с. Брезница, община Гоце Делчев“ с възложител „Био-Консулт ВП“ ЕООД (публикувано на 06.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка и консервиране на плодове, зеленчуци и гъби в имот № 000192, местност „Черешата“, землище на с. Господинци, община Гоце Делчев“, с.възложител Димитър Попов (публикувано на 06.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Експериментална база – цех за производство на брикети, с. Дрен, община Радомир“, с възложител „БРИКОТЕК“ ЕООД (публикувано на 03.04.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за производство на мляко (мандра) в границите на поземлен имот №06286.501.1097, находящ се на ул. „Андрей Михайлов“, град Брезник“, с възложител „АПК- Брезник“ЕООД (Публикувано на 29.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Марево“ на река Еловица (Градевска) от кота 850м до кота 705м, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“, с възлоцител ЕТ „Ангел Младенов“ (публикувано на 29.03.2017г.)

Преценяване необходимостта от екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на Община Кочериново за 2016-2020г.“(публикувано на 29.03.2017г.)

Общ устройствен план (ОУП) на Община Земен (публикувано на 29.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия и селскостопанска постройка за сортиране и съхранение на селскостопанската продукция и помещения за обитаване в поземлен имот № 001023, местност „Гьоло“ , землище на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград“, с възложител Иван Пъхлев. (публикувано на 27.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура“, с възложител Община Сандански. (Публикувано на 27.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – План на застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на имот № 000039, от земеделска земя с имот с начин на трайно ползване – складов терен в имот с предназначение  за жилищно застрояване, м. Стрелбище, землище на с. Грамаждано, община Кюстендил“, с възложител „Строителна фирма – РИЛА“ ЕООД. (Публикувано на 27.03.2017г.)

Инвестиционно предложение  „Изграждане на мини голф игрище в поземлен имот с идентификатор 17395.50.39 по одобрена кадастрална карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, с възложител Йорданка Караатанасова (Публикувано на 24.03.2017г.)

Инвестиционно предложение   „Изграждане на садково стопанство и любителски риболов в поземлен имот № 000916 (язовир Стойковци), в землището на с. Логодаж, община Логодаж, област Благоевград“, с възложител „Алексиеви фиш“ (Публикувано на 24.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Засаждане на арония и изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване в имоти с №№ 038009, 038011, 038013, 038014, 038015 и 038016, местност „Хинкови друмове“, землище на с. Лъки, община Хаджидимово и в имоти №№ 023059 и 023061, местост „Жингов бряст“, землище на с. Гайтаниново, Хаджидимово“, с възложител „Агри Ко 2016“ ЕООД (Публикувано на 22.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли от участък „Зад дигата“, находище „Вълково“, землище на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград“ с възложител „Бистрица“ ООД (Публикувано на 21.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец за капково напояване на овощни насаждения в поземлен имот № 035004 в землището на с. Бучино, община Благоевград“, с възложител Димитринка Самарджиева (Публикувано на 21.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на търговски крайпътен комплекс – бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда и ЗОХ, паркинг за леки автомобили и ТИР, търговски площи и заведение за хранене в имоти с №№ 022049, 022050, 022067, местност „Кавако“, землище на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“, с възложител „МАГРО ТУРС“ ЕООД (Публикувано на 21.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Преустройство на сгуроотвал „Кудин дол“ и Проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и план за застрояване (ПР и ПЗ) с цел провеждане на процедура по промяна на предназначението на земеделски земи и горска територия в терен „Депо за промишлени отпадъци“ с възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК“ АД (Публикувано на 20.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 69 бр. крави в поземлен имот № 032102, землище на с. Корница, община Гоце Делчев“, с възложител ЕТ  „ЗП- Ибрахим Хаджи“ (Публикувано на 20.03.2017г.)

Преценяване на необходимостта от екологична оценка за „Стратегия за Водено от общността местно развитие“ ВОМР на територията на Местна инициативна група Петрич, област Благоевград, с възложител Сдружение „МИГ-Петрич“ (Публикувано на 17.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 47264.75.67, местност „Черковник“, с. Марица, община Самоков“, с възложител „Чамкория Чалетс А 109“ ООД (Публикувано на 17.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от лешници в поземлени имоти 065100 и 065031, местност „Чалийте, землище на с. Беласица, община Петрич“, с възложител „АГРОДЖУЛИ“ ООД. (Публикувано на 16.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на пъстърва в имотт 000103, местност „Тремошница“, землище на с. Плоски, община Сандански“, с възложител „Бетон“ ЕООД.(Публикувано на 16.03.2017г.) 

Инвестиционно предложение „Пречиствателна станция в поземлен имот № 23025.260.40, м. „Кърваво дере“, землище на гр. Доспат, област Смолян“, с възложител „Сириус-Б“ ЕООД (Публикувано на 15.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Горскостопанска програма за имот № 068006, местност „Дупките“, землище на с. Боснек, община Перник за извеждане на огледна сеч – пробирка в подотдел 87 „в“ по ЛУП от 2008г. на територията на ТП „ДЛС Витошко-Студена“, с възложител Петър Рангелов Джамбазки. (Публикувано на 14.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия в имот № 001135, местност „Горни лаки“, землище на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград“, с възложител Лазар Мечкаров. (Публикувано на 13.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на садково рибовъдно стопанство на яз. Доспат, м. „Орлино“ , община Сърница“, с възложител „Еврокорект-Павлов“ ЕООД (Публикувано на 13.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „План – извлечение за промяна вида на сечта през 2017г. в подотдели 20 „о“, 21 „п“, 26 „б“, 45 „х1“, 46 „х1“ и 159 „з“ за извеждане на огледна сеч – пробирка в новоустановени засегнати площи от нападение на корояди на територията на ТП „ДЛС Витошко-Студена“ (Публикувано на 10.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение в УПИ № 65365.32.338, местност „Водни дол“, по плана на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил“, с възложител „АДИУМ“ ЕООД (Публикувано на 09.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Промяна предназначението на земеделска земя за поземлен имот № 05760.004.003, землище с. Боснек, община Перник“, с възложител Бедрос Нерсесян.(Публикувано на 07.03.2017г.)

Преценяване на необходимостта от екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на Община Симитли 2016-2020г.“. (Публикувано на 02.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Засаждане на смокинови, орехови и медоносни насаждения и изграждане на водовземно съоръжение за напояване, резервоар, система за капково гравитачно напояване и стопанска постройка в следните имоти: №№ 022022, 022023, 022020, 022015, 022016, 022024, 022025, 022019, 022018 и 022037, местност „Цалината“, землище на с. Полето, община Симитли“, с възложител „ОНБАШИЙСКИ“ ЕООД. (Публикувано на 02.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за отглеждане на 39 500 кокошки- носачки в поземлен имот 56126.452.22.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, с възложител Димитър Георгиев. (Публикувано на 02.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на семеен хотел за селски туризъм, снекбар, открита тераса, детски кът, фитнес площадка и басейн в поземлен имот № 013022, местност „Клюнко“ в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“, с възложител Емил Златков.(Публикувано на 02.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени биоотпадъци и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, генерирани на територията на Община Петрич“, с възложител Община Петрич. (Публикувано на 02.03.2017г.)

Инвестиционно предложение за „Изграждане на резервоар за управление на оборотни води към подземната проучвателна минна изработка, наклонена шахта /НШ/ „Бърдото“, находище „Милин камък“, община Брезник“, с възложител „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД. (Публикувано на 01.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Закупуване на оборудване за напояване и земеделска техника за косене и почистване на площите, използвани за добив и храна на животните“, с възложител Иван Георгиев Шавков. (Публикувано на 01.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „ Изграждане на животновъдна ферма в поземлен имот № 375023, местност „Кантона“, землище на град Симитли, област Благоевград“, с възложител „СТОМИ АГРО“ ЕООД. (Публикувано на 01.03.2017г.)

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.129.73 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, с възложител Далибор Кръстов. (Публикувано на 28.02.2017г.)

Инвестиционно предложение „Създаване на градини с череши в имоти № 031014, м. „Огради“, № 027015 и № 027016, м. „Тънката пътека“, землище на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград“, с възложител Борислав Макенджиев. (Публикувано на 28.02.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за интензивно отглеждане на аквакултури – тип затворена рециркулационна система в имот № 002019, в землището на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“, с възложител „Първострой-Г“ ЕООД. (публикувано на 27.02.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на овцеферма в УПИ XIII, кв. 3, с. Косача“, община Ковачевци, област Перник с възложител земеделски производител Муса Перушински. (Публикувано на 24.02.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на козеферма в УПИ X, кв. 3, с. Косача“, община Ковачевци, област Перник с възложител ЕТ„Радина Велева“. (Публикувано на 24.02.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на овцеферма за 960 млечни овце и техните приплоди в УПИ IX, кв. 3, с. Косача“, община Ковачевци, област Перник с възложител „АСТ 3“ ЕООД. (Публикувано на 24.02.2017г.)

Инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли от участък „Зад дигата“, находище „Вълково“, землище на с. Вълково, община Сандански с възложител „Бистрица“ ООД. (Публикувано на 24.02.2017г.)

Инвестиционно предложение „Промяна предназначението на ПИ №032252, местност „Мичевица“, землище на с. Слокощица, община Кюстендил, област Кюстендил от земеделска в територия за „изграждане на автокъща и гаражи“ с възложител Светослав Йорданов. (Публикувано на 24.02.2017г.) 

Инвестиционно предложение „Рибовъдство в язовир „Валтата“, имот № 000088, в землището на с. Самуилово, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „ЛСФК Секюрити“ ООД. (Публикувано на 23.02.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на тренировъчни футболни игрища в поземлен имот с идентификатор 61813.512.375 в местността „Миленец“ по одобрената КК и КР на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „ЕВИМА ФУТБОЛ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД. (Публикувано на 22.02.2017г.)

Инвестиционно предложение  „Изграждане на цех за консервиране на зеленчуци в поземлени имоти с идентификатори 56126.90.24 и 56126.90.31 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „КОКО МАН И ВАН“ ЕООД. (Публикувано на 22.02.2017г.)

Инвестиционно предложение  „Изграждане на мандра в имоти № 042005 и № 042004 в землището на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“, с възложител Георги Петканин. (Публикувано на 22.02.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на собствени водоизточници (4 броя тръбни кладенци) в поземлени имоти с №№ 393025, 566020, 721018, 798002, землище на с. Полска Скакавица, община Кюстендил, област Кюстендил” и „Система за капково напояване на 186.561 дка малини и 136.944 дка арония“ с възложител „100 ПРОЦЕНТА БИО“ ООД. (публикуванона 17.02.2017г.)

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от КЕИ № 4 и КЕИ № 5, чрез събирателна шахта № 1 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, за УПИ III, с пл. № 339 и 340, кв. 28 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, с възложител „Веко инженеринг“ ЕООД. (публикувано на 16.02.2017г.) 

Инвестиционно предложение "Изграждане на кравеферма с капацитет 100 бр. животни в УПИ Х, кв. 17 по плана на Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград" с възложител "Лимо Булкс" ЕООД.  (публикувано на 15.02.2017г.)

Инвестиционно предложение  „ПУП-ПЗ  за поземлен имот № 013006 м. „Света вода“, землище на с. Грамаждано, община Кюстендил, за промяна предназначението на земеделската земя- в неземеделска“, с възложители Пламен Янакиев и Даниела Янакиева (публикувано на 15.02.2017г.)

Инвестиционно предложение „Разширение към търговски крайпътен комплекс-бензиностанция, газстанция, търговски обект и автомивка в УПИ -I – 013021, 013023, землище на с. Чучулигово, община Петрич“, с възложител „Алфа Билд Инженеринг" ЕООД. (публикувано на 15.02.2017г.)

Инвестиционно предложение  „Възстановяване на водосток над река Доспатска за укрепване улица за промишлена зона в град Доспат" в кв. 61, 62 – поземлен имот с идентификатор 23025.502.7072 по кадастралната карта на град Доспат, община Доспат, с възложител Община Доспат. (публикувано на 15.02.2017г.)

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в имот № 016072 в землището на с. Бараково, община Кочериново "  с възложител "ГЪЛЪБОВИ ТРАНС" ЕООД. (публикувано на 15.02.2017г.)

Инвестиционно предложение „Засаждане на ябълкова и зеленчукова градина, изграждане на хидромелиоративно съоръжение- система за капково напояване, система за дъждуване и система за защита от градушки в поземлени имоти  №№ 031021, 031022, 031023, 031024, 029026, 020032, 020027, 031010, 031009 и 024069 в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“, с възложител "Терра Инвест 2016" ООД. (публикувано на 15.02.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за млечни крави в поземлен имот № 000632, землище на с. Дивля, община Земен, област Перник“ с възложител "Еко Ферма Дивля" ООД. (публикувано на 15.02.2017г.)

Инвестиционно предложение „Вътрешно преустройство и пристрояване на месопреработвателен цех в УПИ 1509 и УПИ 1511, кв. 104 по плана на гр. Батановци, община Перник, област Перник", с възложител "КОЛБАСО" ООД. (публикувано на 15.02.2017г.)

Разширение на инвестиционно предложение  „Създаване на овощни насаждения от смокини, ограждане с лека ограда и изграждане на автоматична система за капково напояване в имот № 028011 с площ 5.763 дка и имот № 028010, с площ  11.998 дка  в с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“, с възложител ЕТ „Райс-Пенка Влахова". (публикувано на 15.02.2017г.)

Инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от лешници в поземлени имоти № 065100 и № 065031, землище на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград" с възложител „АГРОДЖУЛИ“ ООД. (публикувано на 15.02.2017г.)

Инвестиционно предложение  „Добив на подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец за капково напояване на 27 дка малини, 9.5 дка орехи и 22 дка череши в поземлени имоти с №№ 041007, 041016, 041018, 041019, землище на с. Левуново, община Сандански“ с  възложител земеделски производител Наталия Димитрова. (публикувано на 15.02.2017г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на овцеферма в новообразуван имот УПИ XXI-008019 в землището на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград“, с възложител Александър Софков. (публикувано на 15.02.2017г)

Инвестиционно предложение „Изграждане на постройки за отглеждане на животни в имот №060013 в землището на с. Левуново, община Сандански“, с възложител Мариян Вакъвчиев. (публикувано на 15.02.2017г.)