Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Обявления  


Публично обявление на заявление от "Златна роза" ООД гр. Перник, община Перник, за издаване на разрешително за водовземане от подземни вод, чрез нови водовземни съоръжения (публикувано на 22.03.2018г.)

Публично обявление на заявление за определяне на санитарно-охранителна зона около тръбен кладенец "ТК-1" в имот №054004, землище на с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на "Къща за гости-интегриран селски туризъм" собственост на "Франчайзинг България" ЕООД (публикувано на 16.03.2018г.)

Публично обявление на заявление за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане "Мочура" с. Сугарево, община Сандански, Област Благоевград за питейно-битово водоснабдяване на с. Сугарево, с. Кърналово, с.Рожен, с. Любовище, с. Виногради, с. Лозеница, с. Хотово, с. Спатово, с. Левуново, с. Склаве, с. Зорница, гр. Мелник и Роженски манастир, община Сандански, област Благоевград (публикувано на 16.03.2018г.)

Публично обявление на заявление на Кмета на община Якоруда за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел частична корекция на р. Места в участък, разположен в регулацията на гр. Якоруда, кв.16 и кв.16а,  област Благоевград. (публикувано на 13.03.2018г.) 

Публично обявление на заявление от Управителя на "Алексиеви фиш" ЕООД - София за откривана на процедура за издаване на разрешително за оплзване на воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности във воден обект язовир "Стойковци" (публикувано на 13.03.2018г.). 

Публично обявление на заявление от Управителя на "АР ВИ ЕН ГРУП" ООД, гр. Сандански относно прокарване на водопровод за минерална вода и кабел с ниско напрежение, през р. Потока (публикувано на 26.02.2018г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "ВиК" ЕООД, гр. Благоевград за зидаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел обществено питейно водоснабдяване на с. Логодаж, община Благоевград от подруслов дренаж "Селската река". (публикувано на 23.02.2018г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "ВиК" ЕООД, гр. Благоевград за зидаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел обществено питейно водоснабдяване на с. Логодаж, община Благоевград от два броя подруслови дренажи "Клисурска река". (публикувано на 23.02.2018г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "ВиК" ЕООД, гр. Благоевград за зидаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел обществено питейно водоснабдяване на с. Логодаж, община Благоевград от дернаж "Д1". (публикувано на 23.02.2018г.)

Публично обявление на заявление от ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. (публикувано на 22.02.2018г.)

Публично обявление по заявление от кмета на община Разлог за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане на корекция на река Бяла река - I-ви участък. (публикувано на 21.02.2018г.)

Публично обявление на заявление от кмета на община Якоруда за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - строителство на частична корекция на р. Черна Места ХI етап (публикувано на 19.02.2018г.)

Публично обявлеине на заявление с вх. № РР-01-159/12.09.2017 от Кмета на Община Сандански за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения за обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Голешево, общ. Сандански. (публикувано на 12.02.2018г.)

Публично обявление на заявление с вх.№ РР-01-160/12.09.2017г. от кмета на община Сандански за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоражения (публикувано на 08.02.2018г.)

Публично обявление на заявление относно определяне на санитарно-охранителна заона около подземно водохващане "Мочура, с. Сугарево, община Сандански" (публикувано на 01.02.2018г.)

 

 

 

Заповед на МОСВ  №930 от 25.10.2010г. 

Заповед за определяне на водите, които са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зонни, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделските източници. Приложени към заповедта списъци на водните тела, чиито води са определени за такива. Пълният текст на заповедта и списъците ще намерите тук.